Fler bör granskas för åldersbedömningarna

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Fler bör granskas för åldersbedömningarna Senaste nytt om flyktingkrisen

Fler bör granskas för åldersbedömningarna - Utöver Rättsmedicinalverket bär även Migrationsverket och migrationsdomstolarna ett stort ansvar för att de rättsosäkra medicinska underlagen om ålder har fått ett så stort genomslag i asylärenden för ensamkommande unga. Det skriver flera debattörer.

Sedan Rättsmedicinalverket i mars 2017 inledde sina hårt kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars tänder och knäleder har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. En lång rad experter har ifrågasatt tillförlitligheten i metoden och därmed undersökningsresultaten. Så många som en tredjedel av alla barn som bedömts av Rättsmedicinalverket år 2017 uppskattas felaktigt ha klassats som vuxna. Detta är givetvis mycket allvarligt eftersom bedömningen av om en asylsökande är barn eller vuxen ofta är avgörande för om personen beviljas asyl eller inte.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Sveriges advokatsamfund har återkommande påpekat brister i rättssäkerheten rörande medicinska åldersbedömningar.

Även Civil Rights Defenders samt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har varit kritiska till Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bevisvärdering och har i dag lämnat in en anmälan till Justitiekanslern som rör ett fall där en minderårig pojke felaktigt bedömts som vuxen och därigenom fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

Det var med stor tillfredsställelse vi i början av april tog emot nyheten att regeringen - inte en dag för tidigt - beslutat att tillsätta en utredning för att se över de medicinska åldersbedömningarna. Rättsmedicinalverkets bristande transparens och tydlighet ifråga om såväl metodvalet för de medicinska undersökningarna, som den faktiska felmarginalen är inte förenlig med vedertagna rättssäkerhetsprinciper och de rättssäkerhetsgarantier som följer av Sveriges grundlag.

Men, ansvaret för den bristfälliga hanteringen av åldersbedömningarna vilar inte enbart på Rättsmedicinalverket. Vi vill därför understryka vikten av att den kommande utredningen också får i uppdrag att undersöka Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas rättstillämpning. Enligt vår bedömning har Migrationsverket och migrationsdomstolarna återkommande godtagit Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar och samtidigt inte tillräckligt beaktat andrahandsutlåtanden från experter, jämte övrig bevisning som talar för att den asylsökande är under 18 år.

Resultaten av den starkt kritiserade och ifrågasatta medicinska metoden för åldersbedömning borde givetvis behandlas med stor försiktighet av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Till detta kommer att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ofta förbiser att ta ställning till om bevislättnad enligt principen om "benefit of the doubt" ska ges den som söker asyl, vilket utifrån svensk och internationell rätt är ett krav.

Migrationsverket och migrationsdomstolarna bär därför ett stort ansvar för att de rättsosäkra medicinska underlagen om ålder har fått ett så stort genomslag i asylärenden för ensamkommande unga.

Sverige har en folkrättslig skyldighet att svara för att brister i asylsystemet inte drabbar personer som kan vara i behov av internationellt skydd. Men, det svenska systemet lever inte upp till denna förpliktelse. När det gäller ensamkommande unga präglas rättstillämpningen i hög grad av godtyckliga bedömningar. Konsekvensen är att minderåriga med skyddsbehov fått beslut om utvisning till länder där de riskerar att utsättas för allvarliga människorättskränkningar, något som är oförenligt med såväl Europakonventionen som barnkonventionen. Många är de barn vars framtid ödelagts. Möjligheterna att få upprättelse för dem som felaktigt fått avslag på sina ansökningar om asyl och försatts i ett svårt mänskligt lidande är därtill mycket små.

Sveriges advokatsamfund, Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar uppmanar nu regeringen att snarast tillsätta en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar med uppgift att utreda alla myndigheter och domstolars rättstillämpning i frågan, samt att presentera en ny metod för medicinsk åldersbedömning.

Anne Ramberg
generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund
Anders L. Pettersson
executive Director, Civil Rights Defenders
Erica Molin
generalsekreterare, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Källa - 2019-05-06 08:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+