M Låna till välfärden är fel väg

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M Låna till välfärden är fel väg Senaste nytt om flyktingkrisen

M Låna till välfärden är fel väg - Nu växlar Sveriges ekonomi ner. Ska vi kunna ta ansvar för ekonomin, jobben, varandra och samtidigt klara väl­färden och pensio­nerna kan man inte ställa ut löften i dag på bekost­nad av hållbara offentliga finanser. Nu krävs en plan med konkreta reformer, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

Under förra veckan presenterade SCB nya tillväxtsiffror för Sverige. Trots att svensk ekonomi är fortsatt stark, inte minst i jämförelse med andra länder, visar statistiken att det finns skäl för oro. Sveriges BNP växte ­mindre än förväntat för andra kvartalet och jämfört med andra kvartalet förra året är landets tillväxt lägre än väntat.

Utvecklingen är oroväckande inom flera områden. Redan nästa år förväntas regeringen låna 85 miljoner kronor per dag. Som om Sverige vore i kris. År 2020 ser kostnaderna för sjukförsäkringen ut att bli de dubbla mot 2014. Utan att vi blivit dubbelt så sjuka. Samtidigt innebär flyktingkrisen kraftigt ökade kostnader, i synnerhet om inte omfattande integrationsinsatser görs.

Sverige var det land i EU som tog emot flest flyk­tingar per capita under förra året, samtidigt som vi hade och har en av de svåraste arbetsmarknaderna att etablera sig på. Det är en dålig kombination. De 80 000 asylsökande i arbetsför ålder som nu väntar på sin prövning har en sak gemensamt med de unge­fär 100 000 unga i Sverige som varken arbetar eller studerar - ingen av dem har fått sitt första jobb. Bara var fjärde utrikesfödd har helårsarbete efter åtta år. Som regeringen själv konstaterat så lever snart en miljon människor i Sverige i utanförskap.

Till skillnad från regeringen tar Moderaterna läget på mycket stort allvar. Därför har vi presenterat en plan för ett starkare Sverige som bottnar i, och aldrig tappar greppet om, starka offentliga finanser. Kraftfulla reformer krävs nu för att vända utvecklingen:

• Bidragstak för stärkt arbetslinje. I dag lönar det sig inte tillräckligt att lämna utanförskap för jobb och egen försörjning. När de staplas på varandra kan ­bidragen för en familj med tre barn uppgå till närmare 30 000 kronor. För att bryta utvecklingen behö­ver arbetslinjen stärkas. Därför behövs ett bidragstak som ökar skillnaderna mellan att gå på bidrag och att gå till jobbet. Med fler som går till jobbet kan vi bygga Sverige starkare och trygga välfärden för dem som behöver den mest.

• Integrationsreformer som fungerar på riktigt. Mode­raterna vill ha kompetenskartläggning och svenskundervisning från dag ett för nyanlända. Vi vill införa en utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar utbildning som motsvarar svensk grundskola. Samtidigt krävs fler vägar till jobb. Därför före­slår vi en ny anställningsform, förstajobbet-anställningen, som möjliggör för personer som saknar arbetslivs­erfarenhet att kombinera arbete med utbild­ning. Det måste även bli enklare att starta före­tag och vi har därför presenterat en särskild satsning på utrikes föddas företagande.

• Minskade kostnader för Sveriges flyktingmottagande. I flyktingkrisens spår måste mottagandet av nyanlända bli mer effektivt och kosta mindre. Vi vill att efterlevandestöd inte ska utgå för barn och ungdomar som placerats i HVB, stödboende och familje­hem och vars omkostnader täcks av offentliga medel. Unga vuxna som kommit som ensam­kommande ska efter 20-årsdagen erbjudas vanligt boende av kommunen i stället för statligt finansierad HVB. En ökad andel ensamkommande bör erbjudas stödboende och antalet timmar med offentligt ­biträde för asyl­sökande i första instans bör begränsas. Samman­taget skulle detta innebära besparingar på flera miljarder kronor.

• Stärkt arbetslinje i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För att vända utvecklingen med de kraftigt ökade kostnaderna i sjukförsäkringen och för att människor ska få rätt stöd och hjälp bör den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen återinföras. Vi vill införa en ny karensdag dag 15 i sjukperioden för att minska de långa sjukfallen och återställa sjuk- och aktivitetsersättningen. Samtidigt bör arbetslinjen stärkas i a-kassan så att fler kan komma tillbaka till arbete.

skattepolitisk talesperson

Källa - 2016-08-05 21:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+