Satsning på scenkonst i höstbudgeten

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Satsning på scenkonst i höstbudgeten Senaste nytt om flyktingkrisen

Satsning på scenkonst i höstbudgeten - 7 593 000 miljarder. Så ser kulturbudgeten ut för 2017. Det innebär att regeringen ökar kulturbudgeten med 409 miljoner kronor, jämfört med i fjol.

Till kulturbudgeten räknas områdena kulturområdesövergripande verksamhet, teater, dans och musik, litteratur, läsandet och språket, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturskaparnas villkor, arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar samt film.

Bland de nya satsningarna märks bland annat 21 miljoner kronor till Operan i Stockholm fram till 2020 för ombyggnad och renovering av det slitna övermaskineriet. Operan får dessutom möjlighet att låna upp till 120 miljoner kronor för att klara de kostnaderna. Regeringen aviserar också att man kommer att fatta det stora beslutet om renovering och ombyggnad av operan i år.

Regeringen beräknar även att bidraget till litteratur och kulturtidskrifter tillförs 15 miljoner kronor årligen 2017-2020 för att bygga ut den läsfrämjande insatsen Bokstart. Dessutom stärks scenkonsten i hela landet, bland annat genom mer pengar till regional kulturverksamhet och institutioner som Operan, Dramaten, Riksteatern och Dansens hus i Stockholm som får 259 miljoner fram till och med 2020.

I budgeten framgår även att Riksutställningar avvecklas och upphör som myndighet den 31 maj 2017. Den 1 juni inordnas flertalet av Riksutställningars uppgifter i Riksantikvarieämbetet som också får utökade uppgifter avseende museifrågor.

Regeringen vill även satsa mer på särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och föreslår mer pengar till sådana verksamheter fram till 2020. I budgeten preciseras dock inte hur mycket.

Från 2019 tillförs dessutom 20 miljoner kronor i filmstöd, i syfte att "skapa långsiktiga förutsättningar för filmpolitiken".

Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar på kulturvård och regional kultur i höstens budget. Anslaget till regional och kommunal kultur höjs med 30 miljoner årligen under fyra år, vilket betyder en sammanlagd höjning med 120 miljoner kronor.

• Andra redan kända satsningar:

• Nya pengar till kulturarvet: Statens historiska museer och Statens museer för världskultur får vardera 4 miljoner kronor per år under fyra år för att arbeta med en "kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning".

• Världskulturmuseerna får också 1,3 miljoner kronor för att skydda kulturarvet i Irak och Syrien, bland annat genom att utveckla sina redan upparbetade kontakter och förhindra handeln med stulna antikviteter.

• Landets hembygdsföreningar med flera får 3 miljoner kronor per år under fyra år för kulturarvsprojekt.

• Regeringen tillför också digitaliseringen av det svenska filmarvet 2,5 miljoner kronor.

• Regeringen meddelar också att man senare i höst ska lägga ett förslag om att avskaffa de så kallade granskningsavgifterna för filmbranschen. Om det går igenom slipper filmdistributörerna en gemensam kostnad på 3-4 miljoner kronor per år. Dagens avgift gör att många mindre distributörer struntar i att lämna in filmer till granskning vilket betyder att filmerna automatiskt får åldersgränsen 15 år.

• 80 miljoner kronor satsas för att motverka problemen med bland annat illegal nedladdning.

Källa - 2016-09-20 08:20

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+