Sveriges asylpolitik måste läggas om

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Sveriges asylpolitik måste läggas om Senaste nytt om flyktingkrisen

Sveriges asylpolitik måste läggas om - Välfärdsstaten Sverige måste i väsentliga delar avvecklas om den omfattande asylinvandringen får fortgå. Vi kommer därför att jobba för en fullständig omläggning av Sveriges asylpolitik, så att endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år kommer tas emot, skriver tre representanter för Borgerlig Framtid.

Sverige har haft en omfattande asylinvandring i 35 år, med en stor ökning de senaste 15 åren. Sedan 1980 har cirka 1,3 miljoner människor beviljats asyl i Sverige. Utvecklingen som resultat av detta har dessvärre inte varit hållbar. Enklaver har bildats där kriminalitet, hedersförtryck och islamism grasserar. Trots massiva och kostsamma satsningar är skolresultaten dåliga och andelen med egen försörjning låg. Integrationen har uteblivit, segregationen tilltagit och otryggheten likaså.

I ett land med hög levnadsstandard, kunskapsintensiv arbetsmarknad, sekulär inhemsk befolkning, hög tillit och ett omfattande gemensamt välfärdssystem fungerar det inte att ha stor asylinvandring med ovan nämnda karaktär. Kostnaderna, både i direkta pengar och socialt i form av till exempel ökad segregation och brottslighet, är för höga för att vara långsiktigt hållbara. För att fortsätta som hittills måste välfärdsstaten Sverige i väsentliga delar avvecklas, vilket sannolikt möter ett stort folkligt motstånd. Något annat måste därför göras för att definitivt bryta den destruktiva utveckling Sverige är mitt uppe i.

Migrationsverket uppskattar att cirka 45000 personer per år kommer att ansöka om asyl i Sverige fram till 2020. Därutöver uppskattas ungefär 70000 personer per år anhöriginvandra. Dessa siffror är mycket höga jämfört med de som ligger till grund för Sveriges nuvarande mycket allvarliga situation. Under perioden 1990-2002 sökte i snitt 24500 personer per år asyl i Sverige, alltså endast runt hälften så många som årligen förväntas komma fram till år 2020. Trots de jämförelsevis blygsamma talen 1990-2002 ökade antalet utanförskapsområden under perioden från tre till hela 133, en ökning med drygt 4300 procent. Redan för 15-20 år sedan var alltså utvecklingen i Sverige ohållbar och situationen har kontinuerligt förvärrats sedan dess, i och med att våra styrande politiker inte tagit de ansvarsfulla beslut som länge har varit påkallade.

Den negativa utvecklingen måste nu definitivt hejdas och Sverige måste under lång tid framöver fokusera på att så gott det går komma tillrätta med de allvarliga problem som uppstått i kölvattnet av de senaste decenniernas stora asylinvandring. För att kunna göra det behöver Sverige arbetsro. Vi klarar inte att ta emot långt över 100000 människor per år från världens minst utvecklade länder och samtidigt reda ut den mycket allvarliga situation som Sverige befinner sig i.

Därför tillkännager Borgerlig Framtid nu att vi kommer att arbeta för en fullständig omläggning av Sveriges asylpolitik, så att endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år kommer tas emot och endast ett förutbestämt antal uppehållstillstånd per år kommer beviljas. Detta möjliggör, till skillnad från dagens system, en rimlig samhällsplanering och ett ansvarsfullt förvaltande av Sverige. I motsats till vad många övriga politiker och andra påstår är en sådan omläggning av asylpolitiken fullt möjlig att genomföra. Österrike har redan infört en övre gräns för antalet asylansökningar per år och enligt jurister vid Europeiska unionens råd är detta lagligt att göra. När det gäller att begränsa antalet beviljade uppehållstillstånd är Sverige inte bundet av internationella konventioner eller EU-lag på sätt som förhindrar det.

När omläggningen är genomförd kommer Borgerlig Framtid att arbeta för att antalet mottagna asylansökningar och beviljande uppehållstillstånd under överskådlig framtid skall vara mycket lågt. Detta för att Sverige äntligen skall kunna påbörja det mödosamma men kritiskt viktiga arbetet att få tillbaka Sverige på rätt spår för en hållbar utveckling.

Anders Königsson

partiordförande Borgerlig Framtid

Bo Hansson

vice partiordförande Borgerlig Framtid

Fredric Morenius

ordförande Borgerlig Framtid Stockholm

Källa - 2016-08-28 12:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+