Universitet ska inte ta politisk ställning

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Universitet ska inte ta politisk ställning Senaste nytt om flyktingkrisen

Universitet ska inte ta politisk ställning - Socialhögskolan vid Lunds universitet publicerade nyligen ett inlägg på sin Facebook-sida där de öppet kritiserar att socialtjänsten i Malmö på polisens begäran lämnat ut uppgifter avseende papperslösa familjer. Dessa uppgifter efterfrågas i samband med att polisen intensifierat sitt arbete med att avvisa personer som befinner sig illegalt i Sverige.

Socialhögskolan menar att socialtjänsten på så sätt fungerat som polisens förlängda arm och att man i rollen som socionom måste utgå ifrån en människovärdesprincip. De anser därmed att det ligger i deras yrkesroll att alltid se till de utsattas behov av stöd och hjälp. Jag tolkar inlägget som att institutionens ställning är att denna uppgift bör prioriteras före förpliktelser gentemot polisväsendet.

Det är mycket oroande när en statlig myndighet som Lunds universitet vilken bör präglas av opartiskhet tar politisk ställning. Det är ännu mer oroande att en statlig myndighet uppmanar framtida socionomer att själva tolka lagen fritt och motsätta sig krav från polisiära instanser.

Jag är själv student vid Lunds universitet, och jag känner mig kränkt över det faktum att skolan ger sig in i en politiskt infekterad debatt på sociala medier. Lärosäten har en maktposition gentemot elever och de förväntas bedriva undervisning präglad av saklighet och objektivitet. Att universitet agerar propagandamaskineri hör knappast hemma i en uttalad demokrati. Det skulle på sikt riskera att leda till ett slutet debattklimat där universiteten har tolkningsföreträde i viktiga frågor.

Huruvida det är rimligt eller inte att socialtjänsten utlämnar information om de personer som de också har till uppgift att skydda är en komplex debatt som bör lyftas på nationell nivå. Sverige har idag en flyktingpolitik som innebär ett internt dilemma. Å ena sidan ska rättsväsendet finna personer som vistas olovligen i landet, men å andra sidan säger barnkonventionen att sociala myndigheter ska vara befriade från rapporteringsskyldigheten när det kommer till att ange var den eftersökte personen befinner sig om det är till barnets bästa.

När polisen har begärt ut uppgifter har de hänvisat till kapitel 17 i utlänningslagen. Lagen säger bland annat att socialtjänsten "ska lämna ut information om en utlännings personliga förhållanden" om exempelvis Polismyndigheten begär det "för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning". Lunds universitet skriver i inlägget på Facebook: "från Socialhögskolans sida ger vi vårt fulla stöd till initiativ som syftar till att tydliggöra människovärdesprincipen i socialt arbete samt kämpa för att de som befinner sig i utsatta positioner ska få stöd och hjälp av socialarbetare - utan att behöva oroa sig om deras uppgifter kommer överlämnas till polis. "

Uppmanar Socialhögskolan sina elever att arbeta med hjärta före hjärna? Och är det i så fall okej för en barnmorska att vägra utföra en abort om hen anser att det är etiskt fel?

SVAR: Det är vår skyldighet att diskutera

Vi beklagar att du uppfattar det som att vi kritiserar socialtjänsten i Malmö, att vi tar politisk ställning och att vi menar att framtida socionomer själva ska få tolka lagen fritt och motsätta sig krav från polisen. Detta var inte vad vi menade och därför vill vi gärna förtydliga att vi varken tar politisk ställning eller kritiserar socialtjänsten i Malmö. Vi säger inte heller att det går att tolka lagen fritt. Lagar är givetvis till för att följas.

Dock välkomnar vi en prövning av lagstiftningen då polisens intensifierade arbete för att utvisa papperslösa får stora konsekvenser för hur det sociala arbetet med denna grupp kan bedrivas. Att Malmö dessutom är den enda kommun som hittills inlett den här typen av nära samarbete gör en prövning ännu mer angelägen.

Precis som du vill vi lyfta den här komplexa debatten till en nationell nivå. Vi vill ha en öppen diskussion om barnens bästa, etiska dilemman, konsekvenserna av att den nuvarande lagstiftningen ser ut som den gör, och om myndigheternas olika roller när socialtjänsten i Malmö lämnar ut uppgifter på papperslösa på polisens begäran. Vårt syfte var absolut inte att bidra till någon polarisering mellan olika myndigheter eller till ett slutet debattklimat där universiteten har tolkningsföreträde i viktiga frågor.

Vi ser det som att vårt uttalande, där vi påpekar konflikter mellan olika lagtexter och yrkesroller, ligger i linje med vårt uppdrag som utbildnings- och forskningsinstitution. Vi måste förbereda våra studenter för deras framtida yrke. De måste kunna få lära sig att kritiskt förhålla sig till komplexa problem, lagstiftning, de senaste forskningsrönen, Barnkonventionen samt de professionsetiska principer som definierar yrket.

Att vi gör uttalandet beror också på att vi enligt Högskolelagen (1992:1434) har en tredje uppgift där vi förutom att bedriva undervisning och forskning också ska samverka med omgivande samhället och se till att vår verksamhet främjar en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras social välfärd och rättvisa. Det betyder att vi inte bara har all rätt utan också är skyldiga att lyfta upp saker i offentligheten.

Källa - 2016-12-07 20:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+