Ett eko från Kreml?

Senaste nyheterna om Nato

Ett eko från Kreml? Senaste nytt om Nato

Ett eko från Kreml? - Under de senaste veckorna har Ryssland ägnat sig åt ett visst vapenskrammel i vårt närområde. Nu senast genom att segla in två korvetter med kryssningsrobotar i Östersjön.

Detta har föranlett åtgärder från den svenska försvarsledningen och uttryck för oro från politiskt håll. Utvecklingen har också drivit fram en del anmärkningsvärda kommentarer. .

I en krönika skriver exempelvis Aftonbladets Wolfgang Hansson under rubriken "Ryssland är inte enda hotet".

Jag antar att Hanssons avsikt är att göra en till synes skarpsinnig analys av en komplex situation. Vi måste förstå hur Ryssland uppfattar det rådande läget. Och denna förståelse ska sedan leda oss till att fatta mer överlagda beslut. Får man anta.

Det ligger en del i det. Problemet är att Hanssons vilja till förståelse leder honom till synnerligen udda analyser.

"Kanske uppfattas Natos åtgärder av ryssarna som lika hotfulla som vi ser på Rysslands upprustning. Trots allt är det Nato som sedan Berlinmurens fall konstant utvidgat sig österut. Något Ryssland uppfattat som ett hot mot sina intressen, vilket väst haft väldigt svårt att förstå. "

Detta resonemang måste sägas vara direkt farligt. Det tillskriver en uppdiktad eller verklig rysk känsla en sorts säkerhetspolitisk kvasilegitimitet. Dessutom är antagandet uppenbart orimligt. Ryssland kan nämligen inte uppfatta Natos agerande som lika hotfullt.

Ryssland har annekterat Krim, är involverat i ett krig i östra Ukraina, har simulerat storskaligt bombflygsangrepp mot Sverige och har vid en rad tillfällen uppträtt direkt hotfullt mot sina baltiska grannar.

Den listan är lång. Listan över motsvarande aktioner från exempelvis baltisk sida mot Ryssland är tom.

Om Moskva påstår att Natoutvidgningen utgör ett hot mot Ryssland eller mot landets intressen måste man ställa sig ett antal frågor. För det första om dessa intressen är legitima. Länder och individer kan hävda de mest fantasifulla "intressen", men det innebär inte att de har automatisk rätt få dessa intressen tagna på allvar.

Den andra frågan man måste ställa är om Ryssland på allvar tror att Natoutvidgningen hotar landets intressen. I sak är det alldeles uppenbart struntprat. Det finns inga territoriella eller andra anspråk på Ryssland från dess europeiska grannländer och som skulle kunna sägas hota ryska intressen (i synnerhet inte legitima intressen).

Så när Wolfgang Hansson skriver om "intressen" är frågan "vilka intressen"?

När ryska företrädare beskriver Nato som ett hot är det antingen ett uttryck för ett cyniskt spel där de alldeles uppenbart inte kan tro på det som sägs. Eller så - vilket jag har utomordentligt svårt att tro - är det uttryck för en genuint känd med likväl felaktig eller illegitim uppfattning.

Oavsett om förklaringen är den förra (cynism) eller den senare (paranoia) finns det både legitima och sakliga skäl för Rysslands europeiska grannar att stärka sina försvar.

Det är fullständigt självklart att både vår och våra grannländers säkerhetspolitik måste bedrivas utifrån hur den uppfattas av andra, inklusive av Ryssland. Men den relativisering som kommer till uttryck i Hanssons krönika är inte bara historiskt felaktig, den tangerar det direkt aningslösa (förutom att Hansson löper en högst betydande risk att bli ett eko av Kreml).

Att påstå att ett estniskt eller polskt Natomedlemskap hotar Ryssland är helt enkelt nonsens, om man inte uppfattar ett ryskt inflytande över dessa länders säkerhetspolitiska vägval som ett legitimt ryskt intresse.

Wolfgang Hansson besynnerliga linje i denna fråga avspeglar sig också på ledarplats, där den huvudsakliga missionen är at skruva fram nya och listiga argument mot svenskt Natomedlemskap. I en rad artiklar har man med karaktärstypisk kalibrering av tonläget utmålat "Natolobbyn" som farlig för nationens säkerhet.

I den senaste av dessa artiklar menar Anders Lindberg att det ryska vapenskramlet inte är huvudproblemet, utan den osäkerhet som råder. Det finns enligt Lindberg ett säkerhetsdilemma där bristande förståelse för motståndarens intentioner driver en upprustning som i sin tur skapar ny osäkerhet.

Också detta resonemang är uppenbart ihåligt, eftersom det inte råder något rimligt tvivel om vilka avsikter Rysslands grannländer har. Återigen: det finns inga anspråk som hotar legitima ryska intressen.

Den osäkerhet som beskrivs är ensidig. Det är Rysslands tilltagande brinkmanship och aggressiva politik som utgör osäkerheten och oförutsägbarheten. Den estniska, polska, norska, danska, tyska, men för den delen också den finska och svenska linjen är inte bara uppenbart defensiv, den är extremt transparent.
Det råder ingen tvekan om vad Norge har för säkerhetspolitisk linje. Eller för den delen Estland. Det går inte att på ett trovärdigt sätt hävda att det finns ett "säkerhetsdilemma" från rysk horisont. .

Om Ryssland uppfattar det annorlunda beror det antingen på ovan beskrivna cynism eller på att landets ledning är genuint oförmögen att ägna sig åt en sorts säkerhetspolitisk innantilläsning med utomordentligt stora bokstäver. .

Slutligen är det naturligtvis också så att ett svenskt (helst i kombination med ett finskt) medlemskap i Nato minskar osäkerheten, inte tvärtom. Det skulle innebära en omedelbar och kraftig förstärkning av vår egen säkerhet, men det skulle också innebära att Natos konventionella militära trovärdighet i Baltikum stärks. En sådan utveckling är önskvärd av grundläggande principiella skäl, men den skulle också rent militärt öka tydligheten.

Att Aftonbladet på nyhets- och ledarplats i det läget väljer att röra sig mot en till synes Kremlinspirerad situationsbeskrivning är oroväckande och potentiellt farligt. Det kan visa sig vara ett mycket högt pris att betala för att försöka upprätthålla en allt svagare argumentation mot svenskt Natomedlemskap.

Källa - 2016-10-28 18:37

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+