Finland Svensk finskt försvarsförbund naturligt

Senaste nyheterna om Nato

Finland Svensk finskt försvarsförbund naturligt Senaste nytt om Nato

Finland Svensk finskt försvarsförbund naturligt - På sikt vore det "naturligt" med ett "svensk-finskt försvarsförbund". Det har finska företrädare gett "uttryck för" i samtal med den säkerhetspolitiske utredaren Krister Bringéus, enligt betänkandet som presenteras i veckan och som SvD tagit del av.

Utredningen går punkt för punkt igenom Sveriges internationella samarbeten på försvars- och säkerhetsområdet: Nato, FN, EU, OSSE och bilateralt med USA och Finland.

SvD har tidigare rapporterat om det amerikanska försvarssamarbetet, som riskerar att hamna i ett "planeringsmässigt mörkerland" eftersom respektive sida saknar kunskap om militära operativa förberedelser. Det gäller även Nato.

Ett särskilt avsnitt behandlar det försvarspolitiska samarbetet med Finland som "befinner sig i en snabb och pågående utveckling". För närvarande rör det sig bland annat om en stående marin styrka, utnyttjande av flygbaser och gemensam stridsledning. Dessutom övningsverksamhet som den nu pågående svenska flygvapenövningen där även finskt stridsflyg finns med och som SvD skildrat på plats.

Enligt regeringens särskilde utredare ambassadör Krister Bringéus finns det inget annat land som Sverige har en "så nära säkerhets- och försvarspolitisk relation med som Finland".

"Det är en relation byggd på en säkerhetspolitisk gemenskap och ett ömsesidigt hänsynstagande", skriver utredaren med slutsatsen att "den politiska avsikten är att utveckla detta på bred front". Den avgörande frågan blir då hur detta ska gå till och hur långt det ska gå.

"Länderna befinner sig i okänd terräng och prövar sig fram såväl politiskt som praktiskt", enligt betänkandet. Vinsten ligger i att förbättra den "gemensamma operativa kapaciteten" genom fortsatt "integration och rollspecialisering". Då uppnås en "stärkt svensk-finsk konfliktavhållande förmåga".

Men i detta ligger också en problematik, enligt utredaren: Mer integration i kombination med "ansträngda" försvarsekonomier i båda länderna gör det "frestande" att "tillgodogöra sig dessa vinster" och "inte i alla lägen dubblera med nationella förmågor". Kort sagt att en viss typ av kapacitet bara finns i ett land, inte det andra.

Än så länge sker försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland inom ramen för respektive lands alliansfrihet.

Krister Bringéus slutsats är att det för närvarande inte är aktuellt att ge försvarssamarbetet "någon traktatsrättslig, alliansliknande inramning". Parallellt pågår ändå just sådana förberedelser i båda länderna. I Sverige redovisas under september ett utredningsarbete som analyserar de konstitutionella förutsättningarna enligt regeringsformen att agera militärt med en annan stat, vilken som helst. I praktiken handlar det om att utreda förutsättningarna om ett närmande till Finland.

På den finska sidan har en "motsvarande" översyn redan lett till att "vissa författningsändringar förbereds". Krister Bringéus har under sitt utredningsarbete fört samtal med finska företrädare och då har "man från finskt håll" gett uttryck för tanken att svensk-finskt försvarsförbund på sikt vore "naturligt".

I både Sverige och Finland pågår det samtidigt intensiva diskussioner om ett eventuellt framtida Natomedlemskap. Enligt den finska Natoutredningen, som lades fram i våras, bör Sverige och Finland i så fall ansöka om medlemskap gemensamt.

Krister Bringéus konstaterar i sin utredning att båda länderna också har ett nära försvarssamarbete med det dominerande Natolandet USA. I Finlands fall bland annat genom "strategisk materialanskaffning" av exempelvis stridsflygplan. Slutsatsen är att "Sverige och Finland i möjligaste mån borde engagera USA gemensamt i ett trepartssamarbete med fokus på den regionala säkerheten".

Det finsk-svenska samarbetet beskrivs i betänkandet som "ett projekt i vardande", ytterst handlar det om "den politiska viljan att bryta ny säkerhetspolitisk mark". Ett svensk-finskt försvarssamarbete kan inte ersätta, "men väl komplettera", Sveriges övriga internationella samarbeten på det militära området.

Källa - 2016-09-05 18:06

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+