Så här bör orden falla från Stefan Löfven

Senaste nyheterna om Nato

Så här bör orden falla från Stefan Löfven Senaste nytt om Nato

Så här bör orden falla från Stefan Löfven - Sveriges samlade expertis anser att Sverige inte bör tillträda FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

"Under parollen trygghet, demokrati, sammanhållning samlas socialdemokrater runt om i hela landet den 1:a maj", enligt partiets hemsida. Plakat med budskapet om vikten av att Sverige ställer sig bakom FN-konventionen om förbud mot kärnvapen lär säkert dyka upp. Så även i en del av de tal som ska elda partikamraterna - nu när regeringen Löfven till dels regerar med en politik som man egentligen inte står bakom.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I själva verket är dock S splittrat i frågan om Sverige ska tillträda konventionen. Utrikesminister Wallström är för och försvarsminister Hultqvist är emot. Hultqvist har, till skillnad från Wallström, på fötterna.

I slutet av januari presenterade regeringens särskilda utredare Lars-Erik Lundin sin utredning om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen. Lundin slog fast att Sverige varken borde tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form. Allt med hänvisning till en rad brister i den.

I samband med att utredningen lämnades in gick den även ut på remiss till olika myndigheter och organisationer, och i fredags löpte remisstiden ut. Till dem som stödjer utredningens slutsatser om de negativa konsekvenserna återfinns bland annat instanser som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Tre avsändare sticker dock ut extra. Det gäller Försvarsmakten, det gäller Försvarshögskolan, och det gäller Utrikespolitiska institutet. Alla tre är kritiska till ett svenskt undertecknande av konventionen i dess nuvarande form, då detta på olika sätt skulle inverka negativt på Sveriges säkerhetspolitiska läge samt deras egna möjligheter att utföra sina uppdrag.

Försvarsmakten skriver i sitt remissvar:

"Försvarsmakten delar utredningens slutsats att Sverige inte bör skriva under eller ratificera konventionen, då det skulle ge en starkt negativ påverkan på Försvarsmaktens möjlighet att fullfölja sina uppdrag inom nuvarande försvarspolitiska inriktning".

FM påpekar också att ett svenskt tillträde skulle försvåra militära samarbeten, minska möjligheterna att uppnå god försörjningstrygghet samt begränsa Sveriges möjligheter att verka militärt inom den solidariska säkerhetspolitiken.

UI:s remisssvar är signerat av dess direktör, Christer Ahlström, docent i internationell rätt (folkrätt) och som tidigare tjänstgjort som UD:s nedrustningschef. Ahlström fokuserar på avtalet i sig snarare än dess effekt på Sverige, och slår fast att konventionen inte kan ses som ett effektivt folkrättsligt bindande instrument. Ahlström beskriver konventionen som "en ofullbordad nedrustningskonvention som svårligen kan sägas lägga grunden till en multilateral regim som realistiskt kan förväntas hantera frågan om kärnvapennedrustning".

Ahlström beskriver hur Sverige istället bör fortsätta verka för icke-spridning och nedrustning på andra sätt än genom detta FN-förbudet.

Försvarshögskolan har studerat utredningens innehåll inom två av sina expertområden; det säkerhetspolitiska perspektivet och det folkrättsliga perspektivet. FHS stödjer Lundins sammanvägda bedömning att Sverige inte bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form. Man konstaterar att ett svenskt undertecknande och ratificering bland annat skulle innebära att Sveriges säkerhetspolitiska läge och skydd skulle försvagas, att den svenska solidaritetsförklaringen skulle förlora i trovärdighet och att samarbete med såväl EU- och Nato-länder som med våra nordiska grannar skulle påverkas negativt.

Slutsatsen är att samtliga tunga myndigheter, institutionerna och organisationerna med ansvar för och insikt i Sveriges säkerhetspolitiska förmåga stödjer utredarens slutsatser.

Den enda tunga och inflytelserika organisationen som inte entydigt ställer sig bakom slutsatsen att Sverige absolut inte ska tillträda konventionen är MSB. Generaldirektör Dan Eliasson bedömer det i första hand vara en politisk fråga hur Sverige väljer att arbeta för nedrustning. MSB nämner samtidigt att man är beroende av goda relationer med såväl Nato-länder som olika frivilligorganisationer som arbetat hårt för konventionen, vilket försätter myndigheten i en komplex situation.

Däremot gör MSB i remissvaret tydligt att man inte finner några sakfel i utredningen, att man inte ser någon anledning att ifrågasätta utredningens analys och att Sverige och myndigheten de facto är beroende av internationella samarbeten för att nå framgång inom krisberedskap och civilt försvar.

I remissvaret går det att läsa att "MSB:s samlade bedömning är att det inte kan uteslutas att konventionen kan leda till svårförutsägbara och allvarliga konsekvenser för MSB:s möjligheter att genomföra delar av sina uppgifter och verksamhet".

Till de organisationer som däremot tar avstånd från utredningens slutsatser hör Röda Korset, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds. Ett av de främsta argumenten i dessas remissvar är att konventionen har en normerande effekt, och att den syftar till att öka pressen på kärnvapenländer att inleda förhandlingar, något man kritiserar utredningen för att förbise.

Det hävdas även att ett svenskt tillträde inte skulle äventyra militära samarbeten, och att Lundins utredning inte belyser konventionens "positiva säkerhetspolitiska inverkan". Men att konventionen skulle ha så normerande effekt att kärnvapenländer skulle välja att rusta ner är för att uttrycka det krasst, helt verklighetsfrämmande.

I dagsläget har inga kärnvapenstater undertecknat eller godkänt konventionen. Konventionen blir således uddlös.

Ett svenskt tillträde skulle inte påverka det globala kärnvapenläget, men skulle däremot slå hårt mot svensk försvarsförmåga, militära samarbete och säkerhetspolitiska läge. Det skulle skada relationerna till våra viktigaste allierade, och enbart framkalla jubel i Moskva.

Om Löfven menar allvar när han som i sitt tal på fjolårets rikskonferens i Sälen slår fast att regeringens främsta uppgift är att försvara rikets säkerhet bör han lyssna på en samlad och enig expertis inom svensk försvars- och säkerhetspolitik: Sverige bör inte underteckna eller tillträda FN-konventionen om förbud mot kärnvapen i dess nuvarande form.

Det borde Stefan Löfven säga i dag, när socialdemokraterna samlas under parollen trygghet, demokrati och sammanhållning. För det är just det som det handlar om.

VIKTOR LUNDQUIST är biträdande redaktör för Säkerhetsrådet och projektledare på tankesmedjan Frivärld.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-05-01 07:42

  Mest läst:
 1. Undantagstillstånd
 2. Nato övning norge
 3. Demonstration NATO organisationer
 4. Menscertifiering
 5. Magnitskij-affären
 6. Försvaret värnkraft
 7. Militärövning gotland2017
 8. Angela merkel och trump nato
 9. Militärövning gotland2017
 10. Wallströmdoktrinen

Om Nato

Ska Sverige gå med i Nato? Följ nyhetsflödet från svensk media och den politiska debatten. Alla nyhter om Sveriges eventuella medlemskap i Nato.
Twitter Facebook Google+