M Kraftiga besparingar på migration

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M Kraftiga besparingar på migration - I vår budgetmotion kommer Moderaterna att lägga fram förslag på besparingar på migrationsområdet och vi kommer i dag återkomma med ytterligare förslag för att stärka de offentliga finanserna. Totalt uppgår besparingarna inom migrationsområdet till mellan 8 och 12 miljarder kronor per år, skriver Anna Kinberg Batra (M) och Ulf Kristersson (M).

Ansvar för ekonomin är en central del av Moderaternas plan för ett starkare Sverige. Under lång tid har en av vårt lands främsta styrkor varit en välskött ekonomi. Men den styrkan kan aldrig tas för given. Det är därför vi nu - i tider då ekonomin växer - behöver rusta oss inför kommande, sämre, dagar. Avstår vi från det så kommer nästa lågkonjunktur skölja in över ett Sverige som står dåligt rustat för att möta krisen. Då kommer dem som är i störst behov av samhällets hjälp få betala det högsta priset när ekonomins styrka viker.

Utanförskapet växer i Sverige och omfattar motsvarande uppemot en miljon människor. Samtidigt har vi en regering som underskattar hur stort detta samhällsproblem är. Orsaken till varför någon hamnar i utanförskap kan vara olika. Det kan handla om för höga trösklar in till jobb, sjukdom eller en utbildning som inte räcker till när kraven blir för höga. Oavsett anledning behöver utanförskapet bekämpas kraftfullt med stöd, krav och insatser som hjälper var och en att lämna bidragsberoende. Det ställer krav på reformer för bättre integration, mer kunskap i skolan och en trygghet att lita på för alla.

För att värna en stark ekonomi och bryta utanförskapet måste vi vara beredda att prioritera. Om regeringen låter kostnader för bidrag, sjukfrånvaro och flyktingmottagande öka kommer antingen resurserna till välfärd och jobbsatsningar trängas ut, eller så ökar underskotten och ekonomin försvagas. Det är också vad vi ser i regeringens budgetproposition för 2017.

Vi behöver bryta med regeringen Löfvens politik att låna under högkonjunktur. Det är inte långsiktigt hållbart att låna till bidragshöjningar och flyktingmottagande. Därför kommer Moderaterna att lägga fram en budget där varje ny krona som läggs på att göra det mer lönsamt att arbeta, sänka trösklarna in till arbetsmarknaden, stärka skolan eller få fler poliser på våra gator görs utan att låna och med en budget i balans.

Detta ställer krav på en stramare ekonomisk politik som särskilt hejdar utvecklingen på de områden där kostnaderna ökat som mest under de senaste åren. Det gäller framförallt kostnaderna för det svenska flyktingmottagandet, etableringen samt sjukförsäkringen. Nästa år uppgår exempelvis de direkta kostnaderna för migration och etablering till 64,8 miljarder kronor. Att regeringen nu fortsätter att låna pengar visar att Stefan Löfven inte förmår att hantera läget. Utvecklingen är ohållbar och måste vändas.

Moderaterna kommer därför att, i vår budgetmotion till riksdagen, lägga fram förslag på besparingar på migrationsområdet och vi kommer under tisdagen att återkomma med ytterligare förslag för att stärka de offentliga finanserna. Totalt uppgår besparingarna inom migrationsområdet, fullt utbyggda, till mellan 8 och 12 miljarder kronor per år. De viktigaste besparingarna rör:

• En effektivisering av Migrationsverket. Myndigheten har på senare tid fått kraftigt ökade resurser. När färre människor nu söker asyl bör Migrationsverket kunna gå in i en ny fas där mindre tid kan läggas på exempelvis boendefrågor och än mer fokus kan läggas på att utreda ärenden och fatta beslut.

Givet de stora resurstillskotten finns utrymme för utökad effektivitet. I jämförelse med liknande länder fattar exempelvis Migrationsverket i dagsläget färre asylbeslut i veckan per handläggare och en viktig del i arbetet med att effektivisera Migrationsverket är att förkorta handläggningstiderna.

Vår bedömning är att Migrationsverket bör förbättra sin effektivitet med upp till åtminstone 10 procent vilket motsvarar cirka 500 miljoner kronor per år under budgetperioden.

• Medicinska åldersbedömningar måste skyndsamt komma på plats och boendekostnaderna minska. Förra året kom 35 000 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Trots det finns fortfarande inget etablerat system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Vi vill se ett statligt huvudansvar och att Sverige ska ta hjälp av kompetens från utlandet för genomförandet av bedömningar. Beslut i åldersfrågan ska dessutom kunna fattas redan vid ankomsten. Med en snabbare hantering kan kostnaderna för mottagandet minska med upp till 500 miljoner kronor per år.

Nuvarande ersättningssystem har därtill flera brister. Drivkrafter för kommunerna att välja mindre kostsamma alternativ till HVB-hem är små. Moderaterna föreslog redan förra året besparingar på detta område och i årets budget utökas dessa till att, fullt utbyggda, omfatta mellan 7,5 och 10 miljarder kronor per år. Vi välkomnar att regeringen närmar sig Moderaterna i frågan om besparingar inom detta område. Vi har dock förståelse för den stora omställning detta innebär för kommunerna och beklagar att det dröjt för regeringen att lägga fram sitt förslag vilket förkortat omställningstiden.

• Effektivare hantering av verkställighetshinder, begränsad tillgång till offentligt biträde och indragen rätt till efterlevandestöd. Den som har nekats uppehållstillstånd i ett lagakraftvunnet beslut kan invända att det föreligger hinder för beslutets verkställighet, så kallat verkställighetshinder. Sverige behöver en mer effektiv ordning för detta område. Moderaterna föreslår istället att det ses över om invändning om verkställighetshinder på grund av nya skyddsskäl i stället ska framföras direkt till domstol. Detta skulle avlasta Migrationsverket.

Antal timmar med offentligt biträde för asylsökande hos Migrationsverket ska begränsas. I dag finns inga begränsningar och Moderaterna föreslår därför att ett tak införs på maximalt 8 timmar med offentligt biträde som beviljas för asylsökande i första instans.

Ensamkommande barn och ungdomar försörjs av samhället genom placeringen i HVB-hem, stödboende eller familjehem. I underhållsstödet finns tydliga regler om att barn som får vård på institution på statens bekostnad eller vårdas i familjehem, stödboende eller HVB inte har rätt till underhållsstöd. Efterlevandestödet bör få samma tydliga lagstiftning och den som bor i offentligt finansierad verksamhet ska inte ha rätt till efterlevandestöd.

Att se till att spara för sämre tider är grunden i en ansvarsfull ekonomisk politik. Därför behöver vi pressa tillbaka de stora kostnadsökningar som skett under de senaste åren, inte minst vad gäller kostnaderna för flyktingmottagandet, och sluta låna i tider då ekonomin växer. Det är en viktig del i en långsiktigt hållbar politik för Sverige med ansvar för vårt lands ekonomi.

partiledare

ekonomisk-politisk talesperson

Källa - 2016-09-27 05:45

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Folkmordet i rwanda
 2. Ensamkommande gymnasiestudier
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Ulf kristersson stärk gränsen
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+